Direktivet 2016:95 som nu utmynnat i slutbetänkandet SOU 2018:89 handlade om ”Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel”. I målbeskrivningen fanns sju punkter som handlade om kostnadseffektivitet ur samhällsperspektiv, effektiva läkemedel till rimlig kostnad, jämlik och patientcentrerad vård, långsiktig hållbarhet genom läkemedelskostnader på rimlig nivå, tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting, förutsägbara processer för berörda aktörer samt goda förutsättningar för forskning och innovation.

Yttrande över slutbetänkande från Läkemedelsutredningen SOU 2018:89.

Vår sammanfattning av utredningens uppdrag och huvudlinje.

Läs WED-förbundets remiss-svar här