Ordlista

Här kan du hitta förklaringar på ord som du kanske inte vet betydelsen för:

AESPI – Associatión Española de Síndrome de Piernas Inquietas. Spanska motsvarigheten till WED-Förbundet.

A F E – Association France Ekbom. Franska motsvarigheten till WED-Förbundet.

Anamnesen sjukdoms förhistoria. Det som doktorn noterar i sin journal vid diskussionerna med patienten.

Anatomi – vetenskapen om organismers form, byggnad och utveckling.

Anemi – allmän blodbrist av växlande orsaker.

Anti = mot – ofta en beteckning för att visa vad ett läkemedel är bra mot.

Antiepileptikum – ett läkemedel som reducerar antalet och svårigheten i ett epileptiskt anfall.

Augmentation/medicinsk överdosering vid WED/RLS – en effekt som framför allt kommer i samband med användning av levodopa, men i sällsynta fall även med dopaminagonister. Augmentation/medicinsk överdosering innebär att symtomen kommer tidigare på dagen och starkare än innan man började medicinera. Mer läkemedel medför ännu mer augmentation/medicinsk överdosering. Enda sättet att slippa fenomenet är att byta läkemedel.

Autosomal – icke könsbestämd.

Basala ganglier – specialiserade hjärnceller som reglerar rörelseförmågan. Består av fyra stora massor av grå substans i storhjärnans nedre del, nucleus caudatus, nucleus lentiformis, claustrum och corpus amygdaloideum. Kallas även centralstamganglierna.

Benserazid – en substans som förhindrar att levodopa omvandlas till dopamin innan levodopa kommit in i hjärnan. Finns i Madopark®

Bensodiazepin – läkemedelsgrupp som används som t.ex. sömnmedel. Har effekten av att förlångsamma kommunikationen mellan vissa nervceller i hjärnan.

Bilateral – berör båda sidorna, t.ex. båda benen eller armarna.

Budbärarsubstans – ett ämne som vidarebefordrar en information från en nervcell till en annan. Kallas även transmittorsubstans, signalämne eller bara neurotransmittor. Dopamin är en viktig neurotransmittor.

CNS – Centrala NervSystemet är en benämning på hjärnan och ryggmärgen tillsammans.

Cirkadisk rytm – den biologiska klockans rytm från morgon till morgon igen.

CRP = C-reaktivt protein – är ett protein i blodet som mäts när läkaren misstänker att man har en infektion eller inflammation. CRP är ett protein som ingår i immunförsvaret och snabbt ökar i koncentration i blodet när man får en infektion eller inflammation. Redan efter åtta timmar kan CRP vara förhöjt. När man blir frisk går CRP snabbt tillbaka till vanliga värden igen.

CSF – Cerebro Spinal Fluid, den vätska som finns i hjärnan och ryggmärgen.

CSF-ferritin – ett mått på det totala järnförrådet som finns i hjärnan.

Dialys – rening av blodet via en maskin.

Differentialdiagnos – uteslutande av andra sjukdomar med likartade symtom men som ska behandlas annorlunda.

Dominant – om någon i familjen har en RLS-gen så är det den och inte den friska genen som ärvs vidare.

Dopamin – en neurotransmittor som kontrollerar rörelse och balans och som är nödvändig för en fullkomlig funktion av nervsystemet. Dopamin överför de elektriska signalerna från en nervcell till en annan i hjärnan.

Dopaminerg – ha samma effekt på dopaminproducerande celler som dopamin.

Dopaminagonist – ett ämne som i kroppen agerar som dopamin. T.ex. pramipexol (Sifrol®), ropinirol (Adartrel®) eller rotigotin (Neupro®).

Dopaminantagonist – ett ämne som blockerar dopaminreceptorerna på den postsynaptiska nervändan så att en dopaminagonist inte kan utöva sin verkan.

Dopaminprekursor – ett försteg till dopamin. Omvandlas i nervcellerna, neuronen, till dopamin.

EARLS – European Alliance for Restless Legs Syndrome. Europeiska motsvarigheten till RLS-Förbundet med säte i Bryssel.

EMEA – European Medicines Evaluation Agency. Ungefär som Socialstyrelsen I Sverige.

Enzym – ett ämne som i kroppen har en katalytisk effekt vilket innebär att processen går snabbare.

Epidemiologi – undersökning av förekomst av en speciell sjukdom i befolkningen.

Etiologi = orsak – vilka orsaker som gör att man får en sjukdom

EURLSSG – European Restless Legs Syndrome Study Group. Sammanslutning av europeiska forskare och kliniker specialiserade på RLS.

Farmakologi – läran om hur läkemedel fungerar.

Ferritin – en viss järnsubstans.

Fibromyalgi – mjukdelsreumatism, en smärtsam sjukdom som oftast drabbar kvinnor.

Folsyra – kallas även folat, folinsyra eller folacin och är ett vitamin som kallas för B-9. Fungerar som ett koenzym, hjälpmedel, vid många kemiska processer i hjärnan, t.ex. syntes av DNA och RNA.

Fysiologi – läran om de normala livsföreteelserna.

Genes – egentligen patogenes. Hur en sjukdom uppstår och utvecklas.

Genus = kön

Genetik = ärftlighet

Hemoglobin (Hb) – ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg. Det behövs för att blodet ska kunna transportera syre från lungorna till kroppens organ.

Hämmare – en substans som blockerar receptorerna på hjärncellerna.

Idiopatisk – av okänt ursprung efter idio = ens egen och patos = sjukdom.

Idiopatisk WED/RLS – WED/RLS av okänt ursprung, kallas även primär WED/RLS. Utgör cirka 60 % av antalet WED/RLS fall.

Insomni = sömnlöshet

Inhibitor – en hämmare, dvs. ett ämne, som förhindrar att medicinen omvandlas till dopamin innan det kommit in i nervcellerna i hjärnan.

IRLSSG – International Restless Legs Syndrome Study Group. Sammanslutning av internationella forskare och kliniker specialiserade på RLS.

Karbidopa – en substans som förhindrar att levodopa omvandlas till dopamin innan levodopa kommit in i hjärnan. Finns i Sinemet®.

Kaukasier – vit folkgrupp i Europa och Nordamerika.

Levodopa se dopaminprekursor

Malfunktion – felfunktion

Morbus – sjukdom

Magnetröntgen – röntgenutrustning som i stället för röntgenstrålar använder en annan teknik och ger mycket detaljerade bilder av alla kroppsdelar. Exempel kan vara CT, Computer Tomografi, eller MRT, Magnet Radiation Technology,

Motorik – rörelse

Neurologi – läran om nervsystemet

Neuron – en enskild nervcell i hjärnan.

Neuropati –  iInflammatorisk process i de perifera delen av nerverna som kan förorsaka smärta. En stor del av WED/RLS patienterna har även detta symtom. Neuro = nerv och pati = lidande.

Neurotransmittor – ett ämne som vidarebefordrar en information från en nervcell till en annan. Kallas även transmittorsubstans, signalämne eller bara budbärarsubstans. Dopamin och serotonin är två viktiga neurotransmittorer.

Nocebo – förväntan om negativ effekt. Ungefär motsatsen till placebo.

Opiat – ett ämne som framställts ur opium.

Opioid – syntetiskt framställd substans med opium liknande effekt.

Patofysiologi – hur en sjukdom inverkar på den mänskliga kroppens funktioner.

Patogenes – hur en sjukdom uppstår och utvecklas.

Placebo – effekten av ett ”sockerpiller”. Placebo är ett medel som ser identiskt ut med det läkemedel som ska testas för att vare sig patient eller doktor ska veta om den enskilda patienten får läkemedlet eller en overksam substans. Ofta enda möjligheten att testa effekten på ett läkemedel. En positiv förväntan kan ge höga placeboeffekter. Tron kan försätta berg säger man ju.

PLMS – Periodic Limb Movements in Sleep. Periodiska benrörelser I sömnen. Förekommer i cirka 85 % av WED/RLS patienterna och är snabba rörelser I ben eller armar som frekvent upprepas under sömnen. Rörelserna varar mellan 1 till 6 sekunder och upprepas var 15 till 40 sekund. Intensiteten kan vara allt från ryckningar i tårna till att man trillar ur sängen.

Polyneuropati – kallas även PNP och är en inflammatorisk process i perifera nerver. Vanligt i samband med WED/RLS, diabetes (sockersjuka) och alkoholmissbruk. Kallas ibland också ”brännande fötter syndrom” – burning feet. Ger liknande symtom som RLS men har en annan orsak och ska därför behandlas med andra läkemedel.

Postsynaptisk – den nervcell som kommer efter synapsen.

Prekursor = försteg – Levodopa, som är ett försteg till dopamin, omvandlas i hjärnan till just dopamin.

Presynaptisk – den nervcell som föregår synapsen och som skickar ut informationen i form av transmittorsubstanser.

Primär WED/RLS – WED/RLS av okänt ursprung, kallas även idiopatisk WED/RLS och utgör cirka 60 % av WED/RLS fallen.

Profylaktisk – i förebyggande syfte

Putamen – yttersta delen av hjärnans linskärna. Har med rörelser att göra.

Rebound – symtom kommer förstärkt på morgonen och sena natten när läkemedelseffekten avtar.

Receptor – yta eller molekyl på en nervcell som kan ta emot information från en transmittorsubstans t.ex. dopamin.

REM sömn – en ytlig sömnfas som karaktäriseras av snabba ögonrörelser. Rapid Eye Movements. Det är under denna sömnfas som vi drömmer.

Respons = svar

Sekundär WED/RLS – WED/RLS som följd av en underliggande sjukdom eller tillstånd, t.ex. polyneuropati respektive graviditet. Kallas även symtomatisk WED/RLS och utgör cirka 40 % av fallen.

Serumjärn – kroppens aktuellt använda järn.

Serumferritin – ett mått på det totala järnförrådet som finns i kroppen. För friska är nedre gränsen 20 ng/ml men för WED/RLS patienter bör värdet vara större än 75 ng/ml. Tidigare har den undre gränsen för WED/RLS patienter varit 45 ng/ml.

Serumtransferrin – det i blodet cirkulerande järnet.

Signalämne – ett ämne som vidarebefordrar en information från en cell till en annan. Kallas även neurotransmittor, transmittorsubstans eller budbärarsubstans. Dopamin är en viktig transmittorsubstans.

SNRI – Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitor. På svenska en läkemedelsgrupp som hämmar återupptaget av serotonin och noradrenalin, två neurotransmittorer i hjärnan. SNRI anses som de nyaste och effektivaste medlen mot depressioner. De har en dopaminantagonistisk effekt och blockerar dopaminreceptorerna för dopamin. Därigenom kan de starta eller förvärra WED/RLS symtomen.

SSRI – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. På svenska en läkemedelsgrupp som hämmar återupptaget av serotonin, en neurotransmittor i hjärnan. SSRI anses som de nyaste och effektivaste medlen mot depressioner. De har en dopaminantagonistisk effekt och blockerar dopaminreceptorerna för dopamin. Därigenom kan de starta eller förvärra WED/RLS symtomen.

Substantia nigra – ett område i hjärnan där dopamin produceras och som skadas eller förstörs hos patienter med Parkinsons sjukdom. I detta område styrs t.ex. rörelseförmågan.

Symtom – beskrivning på en sjukdoms typiska yttringar.

Symtomatisk WED/RLS – WED/RLS som följd av en underliggande sjukdom eller tillstånd, t.ex. polyneuropati respektive graviditet. Kallas även sekundär WED/RLS. Utgör cirka 40 % av antalet WED/RLS fall.

Synaps – mellanrummet mellan neuronen – nervcellerna i hjärnan, mellan en presynaptisk och en postsynaptisk nervcell.

Syndrom – en grupp av olika symtom.

TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, en svensk statlig myndighet som bland annat ansvarar för prissättning och högkostnadsskydd i Sverige.

Transferrin – det primära transportproteinet för järn i hjärnan.

Transient = övergående

Transmittorsubstans – ett ämne som vidarebefordrar en information från en cell till en annan. Kallas även neurotransmittor, signalämne eller budbärarsubstans. Dopamin och serotonin är två viktiga transmittorsubstanser.

Tremor – skakningar eller darrningar som vid t.ex. Parkinson.

Tricyklika – typ av läkemedel med tre ringar som används t.ex. vid behandling av depressioner, tricykliska antidepressiva. En del av dessa ämnen kan förvärra eller utlösa WED/RLS symtom.

Unilateral – berör bara en sida eller en lem.

WASM – World Association of Sleep Medicine, en sammanslutning av forskare och kliniker som är speciellt intresserade av sömnstörningar.

WED – Willis-Ekbom Disease, ett annat namn för RLS.

 

Mer information om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida