Ställ diagnos på WED/RLS-patienter

En klinisk diagnos är oftast lätt att ställa om fyra WED/RLS-kriterier är uppfyllda. Även svårighetsgraden av symtomen kan tas fram genom att svara på tio frågor.

Kriterier för diagnos

En klinisk diagnos är oftast enkel att ställa genom ett utförligt samtal mellan doktorn och patienten om doktorn har kunskaper om WED/RLS. Det finns inget speciellt WED/RLS diagnostest, däremot en frågeenkät om svårighetsgraden av symtom för patienten att fylla i – se nedan.

Det är viktigt att initialt fråga patienten om hans/hennes sömnsituation eftersom mer än 90 % av WED/RLS patienterna har sömnstörningar och att så mycket som 20 % av alla patienter med svårartade sömnstörningar har WED/RLS.

Minimala diagnoskriterier

För att så säkert som möjligt kunna ställa diagnosen WED/RLS har IRLSSG (International Restless Legs Syndrome Study Group) ställt upp fyra kriterier som måste uppfyllas:

 • Ett tvång att röra benen, vanligtvis associerat med dysestesier och parestesier i benen
 • Motorisk rastlöshet som lindras av rörelser
 • Inaktivitet och vila förvärrar symtomen, i det initiala skedet
 • Symtomen är starkare på kvällen och natten än annan tid på dygnet och har en cirkadiansk rytm. Symtomen är som svårast mellan 22.00 och 04.00. I mer avancerade fall har patienten uttalade problem under dygnets alla timmar.

Om dessa kriterier är uppfyllda bör diagnosen enkelt kunna ställas.

Frågeenkät om svårighetsgrad

Ställ diagnos på svårighetsgraden av symtom genom IRLSSG:s svårighetsskala

IRLSSGs frågeenkät för
svårighetsgrad av WED/RLS.

IRLSSG har även tagit fram en frågeenkät som patienterna kan fylla i och själva komma fram till graden av symtom. Det är 10 frågor som var och en kan ge 0-4 poäng beroende på svårighetsgrad. Mindre än 15 poäng innebär mild form av sjukdomen, 20–30 poäng svår och mer än 30 poäng betyder en mycket svår WED/RLS.

Du kan se de 10 frågorna genom att klicka på länken: IRLSSGs frågeenkät. Det är oftast en fördel som underlättar diagnosarbetet om du har dessa frågor och direkt kan be patienten svara på frågorna!

I initiala skeden är oftast båda smalbenen, ibland bara det ena eller alternerande mellan benen, drabbade. I svårare och mer avancerade fall kan även lår och/eller armar vara drabbade.

Om det trots detta finns osäkerhet går man vidare med…

Stödjande kliniska egenskaper

 • Periodic Limb Movements in Sleep PLMS under sömnfas, mer än 80 % av patienterna har även denna komplikation
 • Familjär WED/RLS historik, mer än 50 % av de drabbade har en familjär historik
 • Sömnstörningar, mer än 90 % rapporterar detta problem
 • Svar på test med dopaminergika, mer än 90 % får en initial lindring av dopaminergika
 • För diagnosställandet bör även blodprover tas med fokus på järn och då speciellt serumferritin, vitamin B12, folsyra och njurfunktionen för att kunna utesluta andra bakomliggande sjukdomar. Dessa prover bör du ta på din patient:
  • S-Ferritin (S = serum) eller P-Ferritin (P = plasma)
   Värdet bör ligga över 75 mikrogram/liter (μg/l), vilket är över lägsta normalvärde på andra, men är viktigt hos WED/RLS-drabbade.
  • CRP (snabbsänka)
  • Hb
  • B12/Kobalaminer
  • Folat/Folsyra/B9
  • Kreatinin (för koll av njurfunktionen)
  • Transferrinmättnaden bör vara större än 0,20 eller 20% 
 • Neurologisk undersökning är oftast utan anmärkning

Sömnlaboratorier

I vissa svårdiagnosticerade fall kan en undersökning i ett sömnlaboratorium ge värdefull information vid diagnosställandet. Speciellt vid fastställandet av graden PLMS, är sömnlaboratoriet mycket värdefullt.

Differentialdiagnoser

Det finns flera sjukdomstillstånd som liknar symtomen vid WED/RLS, men som har en annan etiologi och därför måste behandlas på ett helt annat sätt. De viktigaste differentialdiagnoserna är listade i alfabetiskt ordning nedan:

 • Akatisi
 • Ben och vadkramper
 • Arteriell och venös insufficiens
 • Claudcatio intermittens
 • Fibromyalgi, 30 % av dessa har även WED/RLS
 • Karpal och tarsaltunnel syndrom
 • Nattliga vadkramper
 • Oro och sömnstörningar vid depression som är relativt vanligt hos WED/RLS patienter
 • Parkinsons sjukdom
 • Polyneuropati
 • Hos barn: Växtvärk
 • Hos barn: ADHD

Mer om IRLSSG

    

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida