Behandling av WED/RLS

Läkemedel med dopaminliknande effekter och starka smärtmedel (opioider) minskar symtomen med god effekt och kan förbättra livskvaliten för WED/RLS-drabbade. Även vissa antiseptiska läkemedel kan förbättra livet för drabbade.

OBS! Behandlingsrekommendationerna nedan gäller primär WED/RLS.

Det har visat sig att dopaminerga substanser har en god effekt genom att de minskar symtomen. Dopaminerga substanser är ämnen i läkemedel med dopaminliknande effekter. De hjälper nervcellerna att signalera med hjälp av dopamin och opioider (starka smärtmedel). Det finns inga belägg för att dopamin saknas hos WED/RLS-drabbade. Det är därför viktigt att i första hand gå in med en låg dos av det dopaminerga läkemedlet.

Dopaminerga läkemedel

Dopaminagonister

Agonist betyder ungefär medspelare. Detta är läkemedel som i hjärnan agerar som om de vore dopamin. På så sätt överför dopaminimpulserna mellan hjärncellerna, neuronen.
Bästa val idag av läkemedel är non-ergota dopaminagonister. De har visat sig ha gynnsammare biverkningar än de ergota (icke vattenlösliga alkaloider från växten mjöldryga) dopaminagonisterna. På den svenska marknaden finns tre WED/RLS-godkända non-ergota dopaminagonister:

 • Adartrel® (aktivt ämne: ropinirol) tillverkad av GSK (GlaxoSmithKline). Läkemedlet godkändes 2006 som andra läkemedelt för indikationen medelsvår till svår WED/RLS i Sverige, resten av EU och Amerika. Adartrel finns i styrkorna 0,25 mg, 0,5 mg och 2,0 mg i tablettform, vilka inte går att dela.
  Mer om Adartrel
 • Neupro® (aktivt ämne: rotigotin) tillverkad av UCB. Läkemedlet godkändes 2009 som tredje läkemedlet för indikationen medelsvår till svår WED/RLS i Sverige, resten av EU och Amerika. Neupro finns i form av ett plåster som avger effekt under 24 timmar och sedan byts mot ett nytt. Neupro finns i styrkorna 1 mg, 2 mg och 3 mg, men endast 2 mg är tillgängligt på den svenska marknaden. Neupro behöver inte längre förvaras i kylskåp.
  Mer om Neupro
 • Sifrol® (aktivt ämne: pramipexol) tillverkad av Boehringer Ingelheim. Sifrol godkändes 2006 som första läkemedelt för indikationen medelsvår till svår WED/RLS i Sverige, resten av EU och Amerika. Sifrol finns som delbara tabletter i styrkorna 0,18 mg, 0,35 mg och 0,7 mg för WED/RLS. Sifrol® kan i Sverige också heta Mirapex®, Mirapexin® samt Pexola® och är identiskt med Sifrol®. Det finns även kopior av Sifrol (Pramipexol + läkemedelsföretagets namn), men dessa är ej godkända för WED/RLS.
  Mer om Sifrol

Behandlingsläkemedel

Behandlingsläkemedel

Det finns ett flertal välgjorda kliniska studier som visar att dessa läkemedel är säkra vid behandling av WED/RLS i därför avsedda doser.

Det innebär att det nu finns säker och effektiv behandling av symtomen vid WED/RLS, vilket ger WED/RLS-drabbade en betydligt bättre livskvalitet.

Startdos för:

 • Adartrel® bör vara 0,25 mg/dygn
 • Neupro® 1 mg
 • Sifrol® 0,09 – 0,18 mg per dygn.

Biverkningar är vid de låga doserna relativt positiv.
Effekten av dopaminagonisterna kommer inom 2 timmar efter intaget (gäller Adartrel® och Sifrol®). Första gången ett plåster (Neupro®) sätts på kan det ta betydligt längre tid. Den håller sig effektiv under 6 – 12 timmar för Adartrel® och Sifrol® samt under 24 timmar för Neupro® .
Det är sällan motiverat att gå över en dos på 4 mg per dygn för Adartrel®, 4 mg för Neupro® och 0,54 mg per dygn för Sifrol®. Helst ska man ta så låga doser som möjligt för att undvika augmentation, förvärring.

Mer om dopaminagonister mot WED/RLS

Dopaminprekursorer/Levodopa

Dopaminprekursor betyder att läkemedlet är ett försteg till dopamin. Läkemedlet omvandlas inne i hjärncellerna, neuronen, till dopamin och påverkar sedan receptorerna (mottagande sinnescellerna), som dopamin ska göra. För att inte läkemedlet ska omvandlas till dopamin innan läkemedlet kommit in i hjärnan tillsätts en inhibitor (hämmare), som heter benzerasid eller carbidopa. I de fall då endast sporadisk behandling behövs kan ett levodopapreparat användas.

Sinemet  Madopark

Madopark® (levodopa/benzerasid) från Roche och Sinemet® (levodopa/carbidopa) från MSD är två exempel och bör inte ges i större dos än 200 mg per dygn. Effekten sätter normalt in inom en timme.

Madopark® har även en löslig form som heter Madopark® Quick eller Madopark® Quick mite som ger effekt inom 30 minuter. Effekten sitter emellertid bara i under några timmar. För att få nattro finns för båda läkemedlen en retardform, dvs ett depotläkemedel, som ser till att det aktiva ämnet långsamt kommer ut i kroppen.

OBS! Dessa två läkemedel är inte godkända för behandling av WED/RLS.

Mer om dopaminprekursorer mot WED/RLS

Mer om dopaminergika mot WED/RLS

Opioider

TarginiqOm den drabbade inte kan använda ett dopaminergt läkemedel kan en opioid – ett starkt smärtlindrande medel – vara ett bra alternativ. Bland de läkemedel som kommer ifråga finns t.ex. kodein, tramadol och oxikodon. I svårare fall kan det gå bra att kombinera en dopaminagonist och en opioid.

Sedan mars 2015 är Targiniq® (oxikodon/naloxon) godkänd som smärtlindrande läkemedel mot WED/RLS.
Mer in Targiniq®

Mer om opioider mot WED/RLS

Antiepileptika

Antiepileptika är medel mot i första hand epilepsi. Som tredje alternativ, och speciellt om patienten har smärtor av polyneuropatisk karaktär, är även Neurontin® (gabapentin) eller Lyrica® (pregabalin) intressanta alternativ.
Mer om antiepileptika mot WED/RLS

Andra läkemedel

Bland övriga läkemedel finner vi några läkemedel som använts när inget annat hjälper. Det finns inga studier utan det är beprövad erfarenhet som kan rättfärdiga insättandet av dessa medel:

 • Lioresal (Baklofen)

Mer om Andra läkemedel för WED/RLS

  

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida